Scientific Reports of the Faculty of Agriculture, Okayama University
Published by the Faculty of Agriculture, Okayama University
ONLINE ISSN : 2186-7755

volume79 issue1 (1992)
Kubota, Naohiro| Mimura, Hiromi| Yakushiji, Hiroko| Shimamura, Kazuo|
PP. 45 - 51
Iwasa, Junkichi| Kawanishi, Tetsuroh| Handa, Satoshi| Kamano, Hideki| Yamamoto, Shingo| Okamoto, Manabu| Takeda, Norimasa| Nakamura, Mikihiko| Masutani, Tetsuya| Shiro, Motoo| Nakajima, Shuhei| Baba, Naomichi| Seyama, Issei|
PP. 1 - 35
Matsubara, Sachiko| Ohmori, Yoichi| Komasadomi, Tomomi| Takada, Yuko|
PP. 37 - 44
PP. 53 - 64
Takeuchi, Mikio| Satoh, Toyonobu| Mese, Morio|
PP. 65 - 74