Author Nakamura, Takao| Yamamoto, Yoshitake|
Published Date 1995-12-28
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume30
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Takahashi Hiromitsu| Munesawa, Yoshiomi| Kajihara, Yasuhiro| Osaki, Hirokazu| Wada Yatarou|
Published Date 2001-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume35
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ding Ronggui| Osaki, Hirokazu|
Published Date 1995-12-28
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume30
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Yamagiwa, Masashi| Sakai, Hiroshi|
Published Date 2001-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume35
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Dong Liu| Kajihara, Yasuhiro| Osaki, Hirokazu| Munesawa, Yoshiomi|
Published Date 1995-12-28
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume30
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Sakiyama, Takaharu| Yoshimi, Tsuyoshi| Miyake, Akira| Umeoka, Midori| Tanaka, Atsushi| Ozaki, Sho| Nakanishi, Kazuhiro|
Published Date 2001-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume35
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Hayakawa, Satoshi| Shirosaki, Yuki| Yabuta, Takeshi| Tsuru, Kanji| Ohtsuki Chikara| Osaka, Akiyoshi|
Published Date 2000-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume34
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Yamasaki, Susumu| Kurose, Yoshinori|
Published Date 2001-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume35
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kishimoto Tokunari| Totsuji, Chieko| Tsuruta, Kenji| Totsuji, Hiroo|
Published Date 2001-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume35
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Wei, He| Koga, Ryuji| Iokibe, Kengo| Wada, Osami| Toyota, Yoshitaka|
Published Date 2000-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume34
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Okada, Akira| Uno, Yoshiyuki| Okajima, Isao|
Published Date 2000-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume34
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Shinomiya Shigeru| Totsuji, Chieko| Tsuruta, Kenji| Totsuji, Hiroo|
Published Date 2001-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume35
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kim Tae Yong| Kagawa, Yukio|
Published Date 2001-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume35
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Sakakibara, Akira| Tanimoto, Tadashi| Matsushima, Takahisa| Hosokawa, Norio| Kanadani, Teruto|
Published Date 2000-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume34
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Song Baoyin| Inaba, Hideo| Horibe, Akihiko| Takahashi Takashi|
Published Date 2000-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume34
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Shimamura, Kaoru| Uchida, Tetsuya| Inoue, Tomohiro|
Published Date 2001-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume35
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Shimamura, Kaoru| Munesawa Yuhji| Uchida, Tetsuya|
Published Date 2001-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume35
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author S.kovalenko, Volodymyr| Uno, Yoshiyuki| Okamoto, Yasuhiro| Anyakin, M.| Lutay, A.| Shubul, Khaled Al.|
Published Date 2001-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume35
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Abe, Takeji| Tsuboi, Tomoaki|
Published Date 2001-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume35
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Abe, Takeji| Hualin Song| Akagi Yasuo| Shimizu, Ichiro|
Published Date 2001-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume35
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper