Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume71 issue6-1 (1959-05-01)
Ejiri, Michimaro| Uemori, Shigeru| Kobashi, Nobuo| Fujimura, Sushi|
PP. 2957 - 2961
Kosaka, Kiyowo| Seto, Keitaro| Nagashima, Hideo| Iwahara, Masao| Ishida, Tatsuo|
PP. 2963 - 2966
Kosaka, Kiyowo| Seto, Keitaro| Iwahara, Masao| Maesako, Tadayoshi| Ishida, Tatsuo| Nomura, Hiroshi| Kobayashi, Akira|
PP. 2967 - 2971
Kosaka, Kiyowo| Seto, Keitaro| Nagashima, Hideo| Iwahara, Masao| Amako, Takashi| Yoriyo, Tsuneo| Nakadoi, Yoshio| Kawaguchi, Masamitsu| Yabe, Yasuhiro| Ishida, Tatsuo|
PP. 2973 - 2976
Kosaka, Kiyowo| Seto, Keitaro| Nagashima, Hideo| Hosokawa, Tsutomu| Ogino, Shigemi| Iwahara, Masao| Amako, Takashi| Yoriya, Tsuneo| Maesako, Tadayoshi| Nakadoi, Yoshio| Kawaguchi, Masamitsu| Takeda, Yoshio| Ishida, Tatsuo|
PP. 2977 - 2980
Kosaka, Kiyowo| Seto, Keitaro| Morimoto, Kaichi| Ogino, Shigemi| Nagashima, Hideo| Iwahara, Masao| Yoriya, Tsuneo| Nakadoi, Yoshio| Kawaguchi, Masamitsu| Yabe, Yasuhiro| Ishida, Tatsuo|
PP. 2981 - 2984
PP. 3051 - 3058