Bulletin of Faculty of Health Sciences Okayama University Medical School
Published by Faculty of Health Sciences Okayama University Medical School

<Formerly known as>
岡山大学医療技術短期大学部紀要 (1巻-9巻)
volume8 issue1 (1997-09-10)
PP. 0 - 0
PP. 1 - 6
Kazuno, Hiroshi| Cho, Tohru| Kobayashi, Takako| Kusaura, Junko| Saito, Tetsuro| Tongu, Yasumasa|
PP. 17 - 22
Okamoto, Motoi| Inoue, Makiko| Nakashima, Makiko| Ito, Sekiko|
PP. 23 - 29
Sato, Keiko| Okamoto, Motoi| Joja, Ikuo| Nakatsu, Takeshi| Morimoto, Kiyoshi| Hayabara, Toshiyuki| Kuroda, Shigetoshi|
PP. 31 - 35
Nakagiri, Yoshitada| Inamura, Keiji| Tahara, Seiji| Uno, Hirofumi| Azuma, Yoshiharu| Sibuya, Koichi| Goto, Sachiko| Maruyama, Toshinori| Morioka, Yasuki| Sakae, Katsuyosi| 中川 富夫| Takemoto, Mitsuhiro| Sugita, Katsuhiko| Hiraki, Yoshio|
PP. 37 - 42
Ohta, Takeo| Shimoishi, Yasuaki| Kageyama, Jingo| Shibuya, Koichi| Tohge, Hiroko| Endo, Hiroshi|
PP. 43 - 48
Hoshina, Eiko| Ohta, Niwa| Ohta, Takeo|
PP. 77 - 84
Watanabe, Kumi| Kondo, Masuko| Ohta, Niwa| Ikeda, Toshiko| Maeda, Makiko| Ohta, Takeo|
PP. 85 - 90