Author Yeh Chi-Yuan| Ouyang Jeng| Lee Shie-Jue|
Published Date 2009-11-12
Publication Title Proceedings : Fifth International Workshop on Computational Intelligence & Applications
Volume volume2009
Issue issue1
Content Type Conference Paper
Author Hanaa, E.Sayed| Hossam, A.Gabbar| Soheir, A. Fouadc| Khalil, M. Ahmedc| Miyazaki, Shigeji|
Published Date 2008-12
Publication Title Proceedings : Fourth International Workshop on Computational Intelligence & Applications
Volume volume2008
Issue issue1
Content Type Conference Paper
Author Harada Hidetaka| Saeki Takashi| Miki Tsutomu|
Published Date 2009-11-11
Publication Title Proceedings : Fifth International Workshop on Computational Intelligence & Applications
Volume volume2009
Issue issue1
Content Type Conference Paper
Author A.I.. ABDUL| Murata, Atsuo| A.E. OLULEYE|
Published Date 2008-12-11
Publication Title Proceedings : Fourth International Workshop on Computational Intelligence & Applications
Volume volume2008
Issue issue1
Content Type Conference Paper
Author Matsuo, Tetsuko| Murata, Atsuo|
Published Date 2009-11-10
Publication Title Proceedings : Fifth International Workshop on Computational Intelligence & Applications
Volume volume2009
Issue issue1
Content Type Conference Paper
Author Hirai Junya| Katagiri Hideki| Nishizaki Ichiro| Hayashida Tomohiro|
Published Date 2009-11-11
Publication Title Proceedings : Fifth International Workshop on Computational Intelligence & Applications
Volume volume2009
Issue issue1
Content Type Conference Paper
Author Horio Keiichi| Katayama Tomohiro|
Published Date 2009-11-11
Publication Title Proceedings : Fifth International Workshop on Computational Intelligence & Applications
Volume volume2009
Issue issue1
Content Type Conference Paper
Author Kambara Rika| Hayashida Tomohiro| Nishizaki Ichiro| Katagiri Hideki|
Published Date 2009-11-12
Publication Title Proceedings : Fifth International Workshop on Computational Intelligence & Applications
Volume volume2009
Issue issue1
Content Type Conference Paper
Author Milan Vlach|
Published Date 2008-12
Publication Title Proceedings : Fourth International Workshop on Computational Intelligence & Applications
Volume volume2008
Issue issue1
Content Type Conference Paper
Author Hayashi Shuhei| Inoshita Yuuki| Fujita Satoshi|
Published Date 2009-11-11
Publication Title Proceedings : Fifth International Workshop on Computational Intelligence & Applications
Volume volume2009
Issue issue1
Content Type Conference Paper
Author Moriwake Keita| Katagiri Hideki| Nishizaki Ichiro| Hayashida Tomohiro|
Published Date 2009-11-12
Publication Title Proceedings : Fifth International Workshop on Computational Intelligence & Applications
Volume volume2009
Issue issue1
Content Type Conference Paper
Author Karatsu Naoya| Nagata Yuichi| Ono Isao| Kobayashi Shigenobu|
Published Date 2009-11-12
Publication Title Proceedings : Fifth International Workshop on Computational Intelligence & Applications
Volume volume2009
Issue issue1
Content Type Conference Paper
Author Aoki Naomi| Fujita Satoshi|
Published Date 2009-11-12
Publication Title Proceedings : Fifth International Workshop on Computational Intelligence & Applications
Volume volume2009
Issue issue1
Content Type Conference Paper
Author Tong Chia-Chang| Lin Jhih-Yu| Li Shih-Fan| Li Jiun-Yi|
Published Date 2009-11-11
Publication Title Proceedings : Fifth International Workshop on Computational Intelligence & Applications
Volume volume2009
Issue issue1
Content Type Conference Paper
Author Sakawa Masatoshi| Karino Atsushi| Kato Kosuke| Matsui Takeshi|
Published Date 2009-11-10
Publication Title Proceedings : Fifth International Workshop on Computational Intelligence & Applications
Volume volume2009
Issue issue1
Content Type Conference Paper
Author Sakawa Masatoshi| Hontani Takehisa| Kato Kosuke| Matsui Takeshi|
Published Date 2009-11-10
Publication Title Proceedings : Fifth International Workshop on Computational Intelligence & Applications
Volume volume2009
Issue issue1
Content Type Conference Paper
Author Ishimatsu Jun| Katagiri Hideki| Nishizaki Ichiro| Hayashida Tomohiro|
Published Date 2008-12-11
Publication Title Proceedings : Fourth International Workshop on Computational Intelligence & Applications
Volume volume2008
Issue issue1
Content Type Conference Paper
Author Ibraheem Abdul| Murata, Atsuo|
Published Date 2009-11-10
Publication Title Proceedings : Fifth International Workshop on Computational Intelligence & Applications
Volume volume2009
Issue issue1
Content Type Conference Paper
Author Kashiba Yusuke| Tanaka Yoshiyuki| Tsuji Toshio| Yamada Naoki| Suetomi Takamasa|
Published Date 2009-11-11
Publication Title Proceedings : Fifth International Workshop on Computational Intelligence & Applications
Volume volume2009
Issue issue1
Content Type Conference Paper
Author Yamaguchi Takashi| Ichimura Takumi| Kenneth J. Mackin|
Published Date 2008-12-11
Publication Title Proceedings : Fourth International Workshop on Computational Intelligence & Applications
Volume volume2008
Issue issue1
Content Type Conference Paper