Scientific Reports of the Faculty of Agriculture, Okayama University
Published by the Faculty of Agriculture, Okayama University
ONLINE ISSN : 2186-7755

volume48 issue1 (1976)
Ouchi, Seiji| Hatamoto, Motomu| Oku, Hachiro| Shiraishi, Tomonori| Yokoyama, Tatsuo| Tateishi, Michihiro| Fujii, Shintaro|
PP. 17 - 22
Nakae, Toshitaka| Kataoka, Kei| Miyamoto, Taku|
PP. 63 - 67
Tanabe, Akira| Hara, Katsumi| Kawashita, Tatsuhiro| Tsunoyama, Hiroshi| Toriumi, Tooru|
PP. 49 - 53
Hara, Katsumi| Tanabe, Akira| Kawashita, Tatsuhiro| Tsunoyama, Hiroshi| Toriumi, Tooru|
PP. 55 - 61
Tano, Tatsuo| Sakai, Kiyofumi| Konno, Fujiko| Sugino, Tsuyoshi| Imai, Kazutami|
PP. 69 - 76