Proceedings of Okayama Association for Laboratory Animal Science
Published by Okayama Association for Laboratory Animal Science

<Availability>
Some items are not available because of decision by its author or publisher.
volume22 (2005-12)
Okayama Association for Laboratory Animal Science|
PP.
Tanabe, Yuichi|
PP. 3 - 9
Murakami, Yousuke| Kusumoto, Kenji| Otsuki, Mariko| Takeuchi, Sakae| Takahashi, Sumio|
PP. 20 - 23
Kurabayashi, Yuzuru| Maruo, Koji| Yo, Kakyo| Jiamin, Tan| Ryu, Ongi|
PP. 24 - 29
Yamamoto, Yoshie| Suzuki, Osamu| Yamada-Uchio, Kozue| Ishino-Kaneko, Tomoko| Matsuda, Junichirou| Sato, Katsunori|
PP. 30 - 31
PP. 32 - 35
Okayama Association for Laboratory Animal Science|
PP. 39 - 49
Okayama Association for Laboratory Animal Science|
PP. 50
Okayama Association for Laboratory Animal Science|
PP. 51 - 54
Okayama Association for Laboratory Animal Science|
PP. 55 - 56
Okayama Association for Laboratory Animal Science|
PP.