Published by Misasa Medical Center, Okayama University Medical School
Published by Misasa Medical Center, Okayama University Medical School

<Formerly known as>
岡大三朝分院研究報告 (63号-72号) 環境病態研報告 (57号-62号)
岡山大学温泉研究所報告 (5号-56号) 放射能泉研究所報告 (1号-4号)

<Availability>
Some items are not available because of decision by its author or publisher.
volume61 (1990-09)
Institute for Environmental Medicine, Okayama University Medical Scool|
PP.
Tanazaki, Yoshiro| Sudo, Michiyasu| Kitani, Hikaru| Kawauchi, Kazuhisa| Mifune, Takashi| Okuda, Hiroyuki| Tada, Shinya| Takahashi, Kiyoshi| Kimura, Ikuro|
PP. 1 - 6
Tanizaki, Yoshiro| Sudo, Michiyasu| Kitani, Hikaru| Kawauchi, Kazuhisa| Mifune, Takashi| Tada, Shinya| Takahashi, Kiyoshi| Kimura, Ikuro|
PP. 7 - 15
Sudo, Michiyasu| Mifune, Takashi| Kawauchi, Kazuhisa| Kitani, Hikaru| Tanizaki, Yoshiro|
PP. 23 - 29
Tanizaki, Yoshiro| Sudo, Michiyasu| Kitani, Hikaru| Kawauchi, Kazuhisa| Mifune, Takashi| Okuda, Hiroyuki| Komagoe, Haruki| Tada, Shinya| Takahashi, Kiyoshi| Kimura, Ikuro|
PP. 16 - 22
Mifune, Takashi| Kawauchi, Kazuhisa| Kitani, Hikaru| Sudo, Michiyasu| Tanizaki, Yoshiro|
PP. 30 - 35
Ochi, Koji| Harada, Hideo| Matsumoto, Shuji| Seno, Toshinobu| Tanaka, Juntaro| Tachibana, Hideo| Akiyama, Tsuneo| Nakai, Mutsuo|
PP. 36 - 40
Okuda, Hiroyuki| Takatori, Akimasa| Kondou, Yuuji| Sakata, Junnko| Yoshida, Sachie| Tanizaki, Yoshiro|
PP. 41 - 45
Takatori, Akimasa| Okuda, Hiroyuki| Sekiba, Kaoru| Tanizaki, Yosiro|
PP. 46 - 54
Soda, Mitsuhiro| Yorozu, Hidenori| Suzuka, Ichio| Morisue, Shinhachi| Hirai, Shunnichi| Komoto, Yoshiaki| Kajitani, Nobuaki| Yoshizane, Ken| Naniwa, Hiroyuki| Kojo, Masayoshi| Teramoto, Shigeru|
PP. 55 - 60
Soda, Mitsuhiro| Yorozu, Hidenori| Morisue, Sinhachi| Hirai, Shunichi| Suzuka, lchio| Komoto, Yoshiaki| Kajitani, Nobuaki| Yoshizane, Ken| Naniwa, Hiroyuki| Teramoto, Shigeru|
PP. 61 - 67
Komoto, Yoshiaki| Soda, Mitsuhiro| Hirai, Shunichi| Morisue, Shinhachi| Suzuka, Ichio| Yorozu, Hidenori|
PP. 68 - 72
Tanaka, Juntaro| Seno, Toshinobu| Matsumoto, Shuji| Ochi, Koji| Harada, Hideo|
PP. 73 - 78
Ochi, Koji| Tachibana, Hideo| Matsumoto, Shuji| Seno, Toshinobu| Tanaka, Juntaro| Harada, Hideo|
PP. 79 - 88
Tanizaki, Yoshiro| Sudo, Michiyasu| Kitani, Hikaru| Kawauchi, Kazuhisa| Mifune, Takashi| Tada, Shinya| Takahashi, Kiyoshi| Kimura, Ikuro|
PP. 89 - 97
PP. 98 - 113
PP. 114 - 122
Matsumoto, Shuji| Ochi, Koji| Tanaka, Juntaro| Tachibana, Hideo| Seno, Toshinobu| Harada, Hideo| Tsuboi, Keiichi| Miyake, Hirofumi| Kimura, Ikuro|
PP. 123 - 128
Kawauchi, Kazuhisa| Mifune, Takashi| Kitani, Hikaru| Sudo, Michiyasu| Tanizaki, Yoshirou| Kataoka, Hisakazu| Tada, Shinya| Takahashi, Kiyoshi| Kimura, Ikuro|
PP. 129 - 133
Hirai, Shunichi| Suzuka, Ichio| Morisue, Shinhachi| Soda, Mitsuhiro| Komoto, Yoshiaki| Yorozu, Hidenori|
PP. 134 - 137
Suzuka, Ichio| Hirai, Shunichi| Morisue, Shinhachi| Soda, Mitsuhiro| Komoto, Yoshiaki| Yorozu, Hidenori|
PP. 138 - 142
三朝分院看護部|
PP. 143 - 145
Matsubara, Fumie| Endou, Hiroi| Sudo, Michiyasu| Tanizaki, Yoshiro|
PP. 147 - 167
岡山大学医学部附属環境病態研究施設,岡山大学医学部附属病院三朝分院|
PP. 168 - 183
Institute for Environmental Medicine, Okayama University Medical Scool|
PP.
Institute for Environmental Medicine, Okayama University Medical Scool|
PP.