Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Published by Faculty of Enginerring, Okayama University

<Formerly known as>
Memoirs of the School of Engineering, Okayama University

<Availability>
Some items are not available because of decision by its author or publisher.
volume35 issue1-2 (2001-03-27)
S.kovalenko, Volodymyr| Uno, Yoshiyuki| Okamoto, Yasuhiro| Anyakin, M.| Lutay, A.| Shubul, Khaled Al.|
PP. 21 - 28
PP. 35 - 40
Kuroboshi, Manabu| Tanaka, Muneaki| Kishimoto, Suguru| Goto, Kentaro| Tanaka, Hideo|
PP. 41 - 46
Doumae, Yukihiro| Konishi, Masami| Imai, Jun| Asada, Hideki| Kitamura, Akira|
PP. 47 - 51
Shinomiya Shigeru| Totsuji, Chieko| Tsuruta, Kenji| Totsuji, Hiroo|
PP. 63 - 75
Kishimoto Tokunari| Totsuji, Chieko| Tsuruta, Kenji| Totsuji, Hiroo|
PP. 77 - 95
Sakiyama, Takaharu| Yoshimi, Tsuyoshi| Miyake, Akira| Umeoka, Midori| Tanaka, Atsushi| Ozaki, Sho| Nakanishi, Kazuhiro|
PP. 137 - 146
Takahashi Hiromitsu| Munesawa, Yoshiomi| Kajihara, Yasuhiro| Osaki, Hirokazu| Wada Yatarou|
PP. 155 - 161
Uchiyama Hiromitsu| Miyazaki Satoshi| Osaki, Hirokazu| Kajihara, Yasuhiro| Munesawa, Yoshiomi| Matsuki Katsunori|
PP. 163 - 168
Ueda Kiyotaka| Osaki, Hirokazu| Kajihara, Yasuhiro| Munesawa, Yoshiomi|
PP. 169 - 175
Kanki Kunihiko| Osaki, Hirokazu| Kajihara, Yasuhiro| Munesawa, Yoshiomi| Ohta Kazuharu|
PP. 177 - 182
Tabuchi Satoshi| Osaki, Hirokazu| Kajihara, Yasuhiro| Munesawa, Yoshiomi|
PP. 183 - 189
Yoshida Takanobu| Munesawa, Yoshiomi| Osaki, Hirokazu| Kajihara, Yasuhiro| Ohta Kazuharu|
PP. 191 - 196
PP. 207 - 212