Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume94 issue11-12 (1982-12-30)
PP. 1003 - 1008
Tamai, Toyosato| Tanabe, Masatada| Aono, Kaname| Mizukawa, Kiichiro| Wakabayashi, Hisao| Satoh, Katashi| Morimoto, Setsuo| Ohkawa, Motoomi| Johja, Ikuo| Kojima, Kanji| Kimoto, Shin|
PP. 1037 - 1044
Ueda, Minoru| Yamada, Nobuyuki| Uchida, Toshiaki| Ihoriya, Kazuo| Saito, Daiji| Haraoka, Shoichi| Nishiyama, Osamu| Kita, Toshimasa| Tanetani, Setsuro| Sakai, Yutaka| Sakakibara, Hiroshi|
PP. 1051 - 1057