Kimura, Ikuro| Moritani, Yoshiaki| Tanizaki, Yoshiro| Saito, Katsuyoshi| Takahashi, Kiyoshi|