Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume81 issue3-4 (1969-04-30)
Takahara, Shigeo| Ogura, Yoshio| Koyama, Takashi| Kishimoto, Hiroyuki| Chiba, Kazuo| Sadamoto, Masanori| Takehisa, Toru| Mitani, Yasuo| Kuroda, Yasuo| Kasai, Hideo| Ohkura, Koji|
PP. 135 - 141