Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume130 issue1 (2018-04-02)
Kawai, Takashi| Watanabe, Takanori| Nobuhisa, Tetuji| Matumoto, Yusuke| Kai, Kyohei| Sato, Shiso|
PP. 13 - 18
Motoki, Takayuki| Iwamoto, Takayuki| Omori, Masako| Matsuoka, Junji|
PP. 19 - 23
Obika, Mikako| Otsuka, Fumio| Okada, Hiroyuki|
PP. 25 - 30
Okayama Medical Association|
PP. 31 - 32
Nakamoto, Akihiko| Kajizono, Makoto| Kitamura, Yoshihisa| Sendo, Toshiaki|
PP. 33 - 36
PP. 47 - 49