Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume128 issue1 (2016-04-01)
Hamano, Ikumi| Matsumoto, Yusuke| Endo, Yoshikatsu| Watanabe, Naoki| Kai, Kyouhei| Sato, Shizou| Wani, Yoji|
PP. 21 - 25
Tsukumo, Yuta| Kawamoto, Kazuyuki| Takagi, Kosei| Chin, Kai| Matsuba, Yuri| Nagahisa, Yoshio| Okabe, Michio| Shirakawa, Yasuhiro| Itoh, Tadashi| Fujiwara, Toshiyoshi|
PP. 27 - 32
Imamura, Hisao|
PP. 33 - 46
岡山医学会|
PP. 51 - 52
Sada, Hikaru| Kajizono, Makoto| Kitamura, Yoshihisa| Sendo, Toshiaki|
PP. 53 - 59
Takahashi, Ken|
PP. 61 - 62
PP. 63 - 65
PP. 73 - 76
PP. 77 - 82