Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume124 issue1 (2012-04-01)
Asakura, Shoji| Hashimoto, Daigo| Takashima, Shuichiro| Sugiyama, Haruko| Maeda, Yoshinobu| Akashi, Koichi| Tanimoto, Mitsune| Teshima, Takanori|
PP. 5 - 8
Fujii, Yasuhiro| Sano, Shunji| Arai, Sadahiko| Kasahara, Shingo| Tateishi, Atsushi| Takagaki, Masami| Fujita, Yasufumi| Ozawa, Susumu|
PP. 9 - 13
Mankura, Mitsumasa| Noda, Yasuko| Mori, Akitane|
PP. 15 - 26
PP. 35 - 39
PP. 41 - 45
Miyasou, Hideaki| Iwakawa, Kazuhide| Inagaki, Masaru| Kimura, Yuuji| Nishie, Manabu| Hamano, Ryousuke| Tokunaga, Naoyuki| Tunemitsu, Yousuke| Otsuka, Shinya| Iwagaki, Hiromi|
PP. 47 - 51
Hamano, Ryosuke| Inagaki, Masaru| Kimura, Yuuji| Isoda, Kenta| Kitada, Koji| Nishie, Manabu| Nomura, Nagahisa| Tokunaga, Naoyuki| Takahashi, Kenji| Miyasou, Hideaki| Tsunemitsu, Yosuke| Ohtsuka, Shinya| Miyoshi, Kazuya| Iwakawa, Kazuhide| Takahashi, Masahiko| Iwagaki, Hiromi|
PP. 53 - 57
Shinoura, Susumu| Yagi, Takahito| Sadamori, Hiroshi| Matsuda, Hiroaki| Umeda, Yuzo| Yoshida, Ryuichi| Satoh, Daisuke| Utsumi, Masashi| Yokomichi, Naosuke| Kuise, Takashi| Fujiwara, Toshiyoshi|
PP. 59 - 62
Nishizaki, Masahiko| Fujiwara, Yasuhiro| Chouda, Yasuhiro| Kanazawa, Takashi| Ninomiya, Motoki| Fujiwara, Toshiyoshi|
PP. 63 - 66
PP. 67 - 70
Nakamura, Kazufumi| Ito, Hiroshi|
PP. 71 - 73
PP. 75 - 77
Kitagawa, Kohei| Matsunaga, Hisashi| Sendo, Toshiaki|
PP. 79 - 81
Yamashita, Nobuko|
PP. 83 - 85
野村 修一|
PP. 89 - 90
PP. 91 - 91