Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume119 issue3 (2008-01-04)
Sunahori, Katsue| Yamamura, Masahiro| Yamana, Jiro| Takasugi, Koji| Makino, Hirofumi|
PP. 223 - 227
Miyazaki, Ikuko| Asanuma, Masato| Francisco J. Diaz-Corrales| Miyoshi, Ko| Ogawa, Norio|
PP. 235 - 239
Tachibana, Hiromi| Ogawa, Daisuke| Kahara, Kenji| Fujii, Souichiro| Hayakawa, Nobuhiko| Tsurumi, Tetsuya| Miyake, Takayoshi| Kunitomo, Tadayoshi| Okazaki, Morihiro|
PP. 261 - 265
Mizukawa, Nobuyoshi| Tominaga, Susumu| Kimata, Yoshihiro| Onoda, Tomoo| Nomiya, Shigenobu| Sugiyama, Narushi| Kawamoto, Tomoaki| Yamachika, Eiki| Ueno, Takaaki| Takagi, Shin|
PP. 267 - 272
Doihara, Hiroyoshi| Taira, Naruto|
PP. 273 - 283
Kiura, Katsuyuki| Takigawa, Nagio| Oze, Isao| Yasugi, Masayuki| Ochi, Nobuaki| Harada, Daijiro| Tanimoto, Mitsune|
PP. 285 - 292
Yagi, Toru| Kawahara, Yoshiro| Okada, Hiroyuki| Takemoto, Koji| Kato, Jun| Kobayashi, Yoshiyuki| Kawamoto, Hirofumi| Yamamoto, Kazuhide|
PP. 301 - 309
Sasaki, Motofumi| Shikata, Kenichi| Makino, Hirofumi|
PP. 311 - 313
PP. 315 - 317
PP. 319 - 322
Takata, Katsuyoshi| Yoshino, Tadashi|
PP. 323 - 325
PP. 335 - 342