Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume108 issue3-6 (1996-06-29)
Gao, Xianshu| Nakagawa, Tomio| Yamamoto, Michinori| Kuroda, Masahiro| Sakae, Katsuyoshi| Shimizu, Mitsuharu| Niiya, Harutaka| Takeda, Yoshihiro| Joja, Ikuo| Hiraki, Yoshio| Kawasaki, Shoji|
PP. 139 - 144
Murakami, Takuro| Hitomi, Sayoko| Sato, Tohru| Piao, Da Xun| Ohtsuka, Aiji| Taguchi, Takehito|
PP. 145 - 148
PP. 149 - 154
Takai, Kenichi| Taniai, Kazuhi| Takatori, Katsuhiko| Ohta, Sachiko| Kunitomi, Mie| Matsuoka, Junji| Kurose, Masao| Kojima, Kazushi|
PP. 155 - 159
PP. 161 - 169