Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume106 issue5-6 (1994)
Ogura, Tosio| Nagake, Yoshio| Makino, Hirofumi| Haramoto, Toshinori| Matsumoto, Mitsuhito| Hiramatsu, Makoto| Mino, Yasuaki| Nishimura, Shigeaki| Taniai, Kazuhi| Kumagai, Isao| Komoto, Kiichi| Takehisa, Yoshiaki| Matsuura, Umeharu| Suga, Yoshihiko| Ota, Zensuke|
PP. 655 - 661
Oka, Takahiko| Tomoda, Jun| Kobashi, Haruhiko| Sakai, Nobuyuki| Sakaguchi, Kohsaku| Yamamoto, Kazuhide| Higashi, Toshihiro| Ito, Toshio| Yamada, Gotaro| Tsuji, Takao|
PP. 663 - 668