Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume100 issue5-6 (1988)
Hashimoto, Noriaki| Saito, Daiji| Ueeda, Masayuki| Tsuji, Takao| Kunishi, Kensuke| Iwano, Ikuzo|
PP. 465 - 471
Tongu, Yasumasa| Itano, Kazuo| Ishii, Akira|
PP. 555 - 563
Fujimoto, Shunji| Yoshioka, Takashi| Kanda, Shigeto| Otsuka, Nagayasu|
PP. 669 - 671