Bulletin of Faculty of Health Sciences Okayama University Medical School
Published by Faculty of Health Sciences Okayama University Medical School

<Formerly known as>
岡山大学医療技術短期大学部紀要 (1巻-9巻)
volume7 issue1 (1996-09-30)
Nakagiri, Yoshitada| Oguri, Nobuhiro| Maruyama, Toshinori| Okawa, Yoshihiro| Wakasa, Hiroyuki| Nagaya, Isao| Azuma, Yoshiharu| Shibuya, Koichi| Goto, Sachiko| Mikami, Yasutaka| Inamura, Keiji| Morioka, Yasuki| Sugita, Katsuhiko| Hiraki, Yoshio|
PP. 23 - 27
Ohta, Takeo| Shimoishi, Yasuaki| Azuma, Yoshiharu| Ichimura, Mituko| Endo, Hiroshi| Okazaki, Yuka|
PP. 29 - 33
Ohta, Niwa| Inoshita, Hikari| Ikeda, Toshiko| Nakanishi, Yoshiko| Kondo, Masuko| Takata, Setuko| Kojima, Mishako|
PP. 41 - 47
Sato, Yoshie| Takahashi, Kayo| Suzuki, Hisao| Ikeda, Toshiko| Kondo, Masuko|
PP. 59 - 66
Goda, Noriko| Shirai, Kiyoko| Okazaki, Yuka|
PP. 75 - 80
Shirai, Kiyoko| Goda, Noriko| Okazaki, Yuka| Jin, Fumio| Ohta, Takeo|
PP. 81 - 86