Bulletin of Faculty of Health Sciences Okayama University Medical School
Published by Faculty of Health Sciences Okayama University Medical School

<Formerly known as>
岡山大学医療技術短期大学部紀要 (1巻-9巻)
volume12 issue2 (2002-03-20)
Aoyama, Hideki| Nakagiri, Yoshitada| Inoue, Mitsuhiro| Inamura, Keiji| Tahara, Seiji| Uno, Hirofumi| Morioka, Yasuki| Hiraki, Yoshio|
PP. 83 - 90
Aoyama, Hideki| Nakagiri, Yoshitada| Inoue, Mitsuhiro| Inamura, Keiji| Tahara, Seiji| Uno, Hirofumi| Morioka, Yasuki| Hiraki, Yoshio|
PP. 91 - 99
Shibuya, Koichi| Kawasaki, Shoji| Kuroda, Masahiro| Asaumi, Jun-ichi| Kato, Hirokazu| Hiraki, Yoshio|
PP. 101 - 106
Kusuma Wijaya, Sastra| Oka, Hisao| Saratani, Keiji| Matsutani, Yoshio| Tatsuta, Mitsuhiro| Kawazoe, Takayoshi| Kojima, Hideki|
PP. 107 - 117
Saito, Tetsuro| Igami, Norio| Taguchi, Kazufumi| Shigeto, Kaduhiro| Takaoki, Mie| Tongu, Yasumasa|
PP. 119 - 122
Nagamune, Noriyo| Nakanishi, Yoshiko| Kawata, Chieko| Ohta, Niwa| Hayashi, Yuko| Yasukata, Fumiko|
PP. 123 - 129
岡山大学医学部保健学科|
PP. 1 - 64