Bulletin of Faculty of Health Sciences Okayama University Medical School
Published by Faculty of Health Sciences Okayama University Medical School

<Formerly known as>
岡山大学医療技術短期大学部紀要 (1巻-9巻)
volume10 issue2 (2000-03-24)
Sakiyama, Junko| Okamoto, Motoi| Kitamura, Yoshihiro| Yamada, Norihito|
PP. 69 - 76
PP. 77 - 84
Higaki, Michiyo| Akazawa, Yoshiko| Ohta, Yasuyo| Akazawa, Toyoko| Ohta, Hisae| Ohno, Nobuko| Miyake, Hiromi| Ishihara, Hiroe| Matsuura, Norie| Abe, Keiko| Akagi, Mika| Ohta, Takeo| Okano, Hatsue|
PP. 85 - 90
Maruyama, Toshinori| Goto, Sachiko| Azuma, Yoshiharu| Nakagiri, Yoshitada| Shibuya, Koichi| Sugita, Katsuhiko|
PP. 91 - 98
Goto, Sachiko| Azuma, Yoshiharu| Maruyama, Toshinori| Nakagiri, Yoshitada| Takeda, Yoshihiro| Sugita, Katsuhiko| Kadohisa, Shigefumi|
PP. 99 - 106
Ohta, Niwa| Hayashi, Yuko| Ohta, Takeo| Hoshina, Eiko| Narusaka, Miwako|
PP. 117 - 122
岡山大学医学部保健学科|
PP. 1 - 34
岡山大学医学部保健学科|
PP. 1 - 38