Yamamoto, Etsuyo| Nozaki, Takahiro| Iwasaki, Shiho| 元興寺文化財研究所|