Environmental Research & Control
Published by Environmental Management Center, Okayama University

<Formerly known as>
岡山大学環境管理センター報 (4号-11号) 岡山大学環境管理施設報 (1号-3号)

<Availability>
Some items are not available because of decision by its author or publisher.
volume17 (1995-12-20)
Okayama University Administration Center for Environmental Science and Technology|
PP.
Takahashi, Teruo|
PP. 5 - 6
PP. 15 - 26
Takayanagi, Toshio| Wada, Eiko| Oshima, Mitsuko| Motomizu, Shoji|
PP. 49 - 55
Tsuda, Toshihide| Mino, Yoshio| Matsuoka, Hiroaki| Tanihara, Shinichi| Babazono, Akira| Yamamoto, Eiji|
PP. 56 - 62
Nakagiri, Yoshitada| Azuma, Yoshiharu| Sibuya, Koichi| Goto, Sachiko| Maruyama, Toshinori| Sugita, Katsuhiko| Sonoyama, Masayo| Morioka, Yasuki| Inamura, Keiji| Tahara, Seiji| Uno, Hirofumi| Kadohisa, Shigefumi| Inoue, Tatsuya| Hiraki, Yoshio|
PP. 63 - 70
Okayama University Administration Center for Environmental Science and Technology|
PP. 79 - 91
Okayama University Administration Center for Environmental Science and Technology|
PP. 92 - 95
Okayama University Administration Center for Environmental Science and Technology|
PP. 96 - 110
PP. 111 - 112
Okayama University Administration Center for Environmental Science and Technology|
PP. 113
Okayama University Administration Center for Environmental Science and Technology|
PP. 114
Osaka, Akiyoshi|
PP. 115
Okayama University Administration Center for Environmental Science and Technology|
PP. 117 - 126
Okayama University Administration Center for Environmental Science and Technology|
PP.