Nozaki, Takahiro| Minami, Kentaro| Yamamoto, Etsuyo| Suzuki, Shigeyuki| Yamaguchi, Yuji| Iwasaki, Shiho| 古環境センター| 吉田生物研究所|