Minami, Kentaro| Yamaguchi, Yuji| Fukuda, Hiroshi| Nozaki, Takahiro|