著者 Shigeyasu, Kunitoshi| Tazawa, Hiroshi| Hashimoto, Yuuri| Mori, Yoshiko| Nishizaki, Masahiko| Kishimoto, Hiroyuki| Nagasaka, Takeshi| Kuroda, Shinji| Urata, Yasuo| Goel, Ajay| Kagawa, Shunsuke| Fujiwara, Toshiyoshi|
発行日 2014-05-28
出版物タイトル Gut
資料タイプ 学術雑誌論文