categoryKotsuZu T8

Result 178 Item
Call Number : T8-29
Date : 未詳
Date : 未詳
Call Number : T8-28
Date : 未詳
Date : 未詳
Title : Blueprint for Shimotsui Battery and a Written Request (Shimotsui odaiba okizuki tate no zumen narabini kojosho)
Call Number : T8-37-1
Date : 未詳
Date : 未詳
Title : Map of Hibi Port (Hibi minato ezu)
Call Number : T8-38
Date : 文化8年
Date : 1811
Call Number : T8-42
Date : 未詳
Date : 未詳
Call Number : T8-36
Date : 未詳
Date : 未詳
Call Number : T8-40
Date : 未詳
Date : 未詳
Call Number : T8-41
Date : 未詳
Date : 未詳
Call Number : T8-39
Date : 未詳
Date : 未詳
Call Number : T8-43
Date : 天保14年7月27日
Date : 1843
Title : Map of the Okayama River Basin (Okayama kawasuji ezu)
Call Number : T8-51
Date : 未詳
Date : 未詳
Title : Map of Otabu Port (Otabu minato ezu)
Call Number : T8-46
Date : 未詳
Date : 未詳
Call Number : T8-48
Date : 未詳
Date : 未詳
Call Number : T8-44
Date : 未詳
Date : 未詳
Call Number : T8-47
Date : 未詳
Date : 未詳
Call Number : T8-49
Date : 未詳
Date : 未詳
Call Number : T8-45
Date : 未詳
Date : 未詳
Title : Map of the Funadooshi Canal in Oku-Jodo District (Oku-jodo-gun funadooshi kawasuji ezu)
Call Number : T8-56
Date : 延宝7年2月3日
Date : 1679
Call Number : T8-57
Date : 未詳
Date : 未詳
Title : Map of the Coastline in Bizen Province (Bizen no kuni kaigan ezu)
Call Number : T8-54
Date : 未詳
Date : 未詳