Scientific Reports of the Faculty of Agriculture, Okayama University
Published by the Faculty of Agriculture, Okayama University
ONLINE ISSN : 2186-7755

volume80 issue1 (1992)
Yamada, Tetsuji| Hashimoto, Tadaaki| Sriprasertsak, Permpong| Kato, Hisaharu| Ichinose, Yuki| Shiraishi, Tomonori| Oku, Hachiro|
PP. 51 - 60
Miyamoto, Taku| Morita, Hidetoshi| Nishioka, Kohshi| Kataoka, Kei|
PP. 139 - 146
Tano, Tatsuo| Harada, Mitsuru| Kishimoto, Noriaki| Inagaki, Kenji| Sugio, Tsuyoshi| Tanaka, Hidehiko|
PP. 37 - 43
Murakami, Kenji| Matsubara, Sachiko|
PP. 31 - 36
Kawazu, Kazuyoshi| Kanzaki, Hiroshi| Kwai, Satoru| Kobayashi, Akio|
PP. 1 - 6
Takagi, Shigeaki| Hizume, Kazuhisa| Kimura, Yoshinobu| Minowada, Jun| Matsuo, Yoshinobu|
PP. 7 - 15
PP. 17 - 24
PP. 85 - 91
Sugio, Tsuyoshi| Tanaka, Tsuyoshi| Suzuki, Hiroyuki| Tano, Tatsuo|
PP. 45 - 50
Kawamoto, Yasuo| Sato, Katsunori| Kio, Mikihiro| Hedianto, Yanuarso Eddy| Ino, Takayoshi|
PP. 79 - 84
Sato, Katsunori| Kio, Mikihiro| Haratani, Masahiro| Hedianto, Yanuarso Eddy| Kawamoto, Yasuo| Ino, Takayoshi|
PP. 123 - 129