Scientific Reports of the Faculty of Agriculture, Okayama University
Published by the Faculty of Agriculture, Okayama University
ONLINE ISSN : 2186-7755

volume43 issue1 (1974)
PP. 11 - 17
Matsubara, Sachiko| Clore, Walter J.|
PP. 19 - 26
Sutoh, Hiroshi| Uchida, Senji| Munemasa, Mitsuaki| Nagahama, Tomohiro|
PP. 39 - 46
Miaki, Takashi| Katayose, Isao| Shiraishi, Taro| Chiwa, Tadashi| Kuroda, Masaaki| Kajinami, Kayoshi| Kanaga, Yoriei| Ohmori, Tadaitsu| Kowari, Toshimi| Watanabe, Shigeki|
PP. 59 - 66
Miaki, Takashi| Katayose, Isao| Shiraishi, Taro| Chiwa, Tadashi| Kuroda, Akimasa| Aritomi, Keisuke| Kanaga, Yoriei| Toyota, Shigemasa| Kowari, Toshimi| Watanabe, Shigeki|
PP. 67 - 73