Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume98 issue3-4 (1986-04-30)
Ohara, Hiroshi| Horikawa, Shunichi| Hisashige, Akinori| Hatada, Kazunori| Suzuki, Junichiro| Yoshida, Takeo| Itani, Toru| Ohta, Takeo| Aoyama, Hideyasu| Ohira, Masahiko|
PP. 219 - 231
Ohara, Hiroshi| Horikawa, Shunichi| Hisashige, Akinori| Hatada, Kazunori| Suzuki, Junichiro| Yoshida, Takeo| Itani, Toru| Ohta, Takeo| Aoyama, Hideyasu| Ohira, Masahiko|
PP. 233 - 241
Hashimoto, Keiji| Kimoto, Shin| Shirakami, Toshiaki| Joja, Ikuo| Hayashi, Hidehiro| Takeda, Yoshihiro| Togami, Izumi| Niiya, Harutaka| Ueda, Hiroyuki| Shimizu, Mitsuharu| Sugita, Katsuhiko| Hiraki, Yoshio| Aono, Kaname| Kaji, Mitsumasa|
PP. 323 - 330