Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume96 issue3-4 (1984-04-30)
Saito, Ryusuke| Fujimoto, Akiko| Fujita, Akira| Watanabe, Shuichi| Tomotsu, Takao| Misaki, Keizo| Ogura, Yoshio| Matsubara, Kiyoshi|
PP. 263 - 270
Fukuda, Tetsuya| Yamada, Gotaro| Ogawa, Hiromichi| Okushin, Hiroaki| Hyodo, Ichinosuke| Nishihara, Takashi| Mizuno, Motowo| Sakamoto, Yuji| Nagashima, Hideo| Yamamoto, Kazuhide| Kobayashi, Toshinari| Yoshida, Tomoro|
PP. 305 - 312
Koujima, Izumi| Kanatani, Tomohisa| Kumode, Akira| Noda, Yasuko| Fukuhara, Akihiro| Mori, Noriko| Kanemasa, Yasuhiro|
PP. 377 - 384
Koujima, Izumi| Yamamoto, Hiroshi| Yamamoto, Marilia Akemi| Nakamura, Tomoaki| Nagamachi, Eiko| Terasaka, Masako| Kanemasa, Yasuhiro|
PP. 385 - 389
Tanizaki, Yoshiro| Komagoe, Haruki| Sudo, Michiyasu| Nakago, Jitsuo| Morinaga, Hiroshi| Ohtani, Jun| Tada, Shinya| Takahashi, Kiyoshi| Kimura, Ikuro|
PP. 405 - 410
Araki, Kumiko| Higuchi, Jouji| Kanzaki, Susumu| Katayama, Masahiro| Himoto, Yuusuke| Uchida, Yoshiyuki| Ogura, Takeo| Fujita, Chiharu| Kimoto, Hiroshi|
PP. 411 - 420