Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume91 issue5-6 (1979-06-30)
Morino, Yasuo| Morimoto, Setsuo| Sato, Katashi| Hashimoto, Keiji| Joja, Ikuo| Tamai, Toyosato| Aono, Kaname| Tanabe, Masatada| Uchida, Hatsuzo| Shimizu, Nobuyoshi|
PP. 555 - 560
Meguro, Tadamichi| Tsubota, Nobutaka| Jitsunari, Humihiko| Nishioka, Keiko| Ogata, Masana|
PP. 561 - 565
Tomochika, Ken-ichi| Hirai, Yoshikazu| Okabe, Akinobu| Kumode, Akira| Kanemasa, Yasuhiro|
PP. 763 - 774