Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume90 issue11-12 (1978-12-30)
Haraoka, Shoichi| Nakagawa, Masahiro| Saito, Daiji| Miyasaka, Minoru| Kawasaki, Tomoko| Ikenaga, Toyotake| Yoshioka, Nobuhiko|
PP. 1399 - 1405
Meguro, Tadamichi| Tsubota, Nobutaka| Jitsunari, Humihiko| Tanizaki, Katsuro| Hosokawa, Masao| Ogata, Masana|
PP. 1479 - 1483
Jitsunari, Fumihiko| Ogata, Masana| Ohnishi, Noboru| Hata, Hiroshi| Ishida, Tatsuo|
PP. 1515 - 1519
Haraoka, Shoichi| Saito, Daiji| Ueda, Minoru| Ogino, Yasuhiro| Kusuhara, Shunichi| Yoshida, Hidenori| Kawasaki, Tomoko| Miyasaka, Minoru| Yoshioka, Nobuhiko| Ikenaga, Toyotake| Kusachi, Shozo| Sogo, Yasushi| Yamada, Nobuyuki| Nishiyama, Osamu| Yasuhara, Koichiro| Hisamatsu, Mitsuo| Nukada, Kaname| Imada, Kakuro| Hirata, Takako| Kasu, Yoshiko|
PP. 1551 - 1566
Haraoka, Shoichi| Saito, Daiji| Ueda, Minoru| Ogino, Yasuhiro| Kusuhara, Shunichi| Yoshida, Hidenori| Kawasaki, Tomoko| Miyasaka, Minoru| Yoshioka, Nobuhiko| Ikenaga, Toyotake| Kusachi, Shozo| Sogo, Yasushi| Yamada, Nobuyuki| Nishiyama, Osamu| Yasuhara, Koichiro| Hisamatsu, Mitsuo| Nukada, Kaname| Imada, Kakuro| Hirata, Takako| Kasu, Yoshiko|
PP. 1567 - 1584