Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume87 issue9-10 (1975-10-30)
Taguchi, Hirokuni| Sanada, Hiroshi| Tanaka, Toshio| Hayashi, Takehiko| Miyoshi, Isao| Kitayama, Minoru|
PP. 867 - 875
Fujita, Takashi| Saito, Daiji| Inoue, Katsutoshi| Nakagawa, Masahiro| Hirano, Kazuhiro| Ueda, Minoru| Hisamatsu, Mitsuo| Haraoka, Shoichi|
PP. 915 - 922
Minato, Takeshi| Kita, Toshimasa| Saito, Daiji| Okuyama, Akiko| Inoue, Katsutoshi| Hisamatsu, Mitsuo| Haraoka, Shoichi|
PP. 923 - 935