Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume86 issue5-6 (1974-06-30)
Ogura, Yoshio| Kimura, Yusuke| Uyemura, Tsuneyoshi| Yamamoto, Yoshitaka| Udagawa, Tetsuo|
PP. 215 - 219
Tanabe, Masatada| Tamai, Toyosato| Hiraki, Yoshio| Ehara, Kazuhiko| Takagi, Hisao| Haisa, Yoshio| Kumada, Yasumasa| Wakabayashi, Hiroshi| Hashimoto, Gonosuke|
PP. 221 - 229
Akatsuka, Kazuya| Takatsu, Tieko| Kanemasa, Yasuhiro| Tawara, Jutaro|
PP. 231 - 238