Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume78 issue1.suppl (1966-01-30)
Ogata, Masana| Hasegawa, Norihiko| Hitomi, Katashi| Awaya, Kengo| Teratani, Iwao| Kitamura, Naoji| Nagao, Yutaka| Takahashi, Takeo| Kondo, Hiroshi| Kajikiyo, Tetsuro|
PP. 31 - 39
Inatomi, Seiiti| Itano, Kazuo| Kimura, Mitiya| Tsubota, Taneo| Ito, Yosihiro| Sakumoto, Daigoro|
PP. 77 - 84
Hamamoto, Eiji| Ohtahara, Shunsuke| Takabatake, Yoshito| Mukai, Yukio| Oka, Eiji| Ohno, Minoru|
PP. 51 - 59
Hiraki, Kiyoshi| Ota, Zensuke| Suzuki, Shinya| Takahashi, Kenji| Muguruma, Masahito|
PP. 61 - 68
Inatomi, Seiiti| Itano, Kazuo| Kimura, Mitiya| Tsubota, Taneo| Ito, Yosihiro| Sakumoto, Daigoro|
PP. 69 - 75