Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume69 issue8 (1957-08-30)
PP. 1957 - 1971
Teyoda, Nobuzo| Komoto, Keiji| Yokoyama, Gentei|
PP. 2011 - 2015
Sugihara, Shotaro| Toyoda, Nobuzo|
PP. 2017 - 2022
Kamimura, Yukio| Tasaka, Kenji| Nishijima, Katsumi| Kume, Masao|
PP. 2023 - 2034
PP. 2035 - 2047
Yamamoto, Michio| Nishishita, Soichi| Ando, Ryo| Morimoto, Yoshiki| Wakimoto, Masahiro| Hashigami, Tadashi| Yasuda, Minoru| Taziri, Tamotsu| Funabiki, Sadao|
PP. 2097 - 2104
Yamamoto, Michio| Taziri, Tamotsu| Kawahara, Hiroshi| Funabiki, Sadao| Egawa, Masao| Nishishita, Soichi|
PP. 2105 - 2110
Yamasaki, Hidemasa| Tasaka, Kenji| Nishijima, Katsumi|
PP. 2111 - 2119
PP. 2135 - 2137
Kitazima, Kazuo| Sogawa, Tamotsu| Naito, Takakazu| Asano, Kenwo| Honda, Seiken| Suizu, Akira|
PP. 2169 - 2173