Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume66 issue12 (1954-12-30)
Kosaka, Kiyowo| Seto, Keitaro| Horio, Gosuke| Masaoka, Chihiro| Morimoto, Kaichi| Namba, Teruyuki| Imai, Kiyoshi| Matsuba, Mitsugu| Nishimura, Kiyoshi| Tanimizu, Norihiro| Sato, Mitsuo| Onari, Akira| Terao, Masashi| Iwahara, Masao| Hino, Masuo|
PP. 2349 - 2355
Kosaka, Kiyowo| Seto, Keitaro| Yuasa, Toshio| Ogino, Shigemi| Inui, Kazuhiko| Iwahara, Masao| Hino, Masuo| Yamamoto, Naoki| Ishida, Tatsuo|
PP. 2357 - 2362
Kosaka, Kiyowo| Seto, Keitaro| Morimoto, Kaichi| Ogino, Shigemi| Hosokawa, Motomu| Inui, Kazuhiko| Yoshimitsu, Masayuki| Owonari, Akira| Iwahara, Masao| Hino, Masuo| Ishida, Tatsuo|
PP. 2363 - 2369
Kosaka, Kiyowo| Seto, Keitaro| Morimoto, Kaichi| Ogino, Shigemi| Hosokawa, Motomu| Shigei, Hiroshi| Yoshimitsu, Masayuki| Satowo, Mitsuo| Yamamoto, Naoki| Iwahara, Masao| Hino, Masuo| Ishida, Tatsuo|
PP. 2371 - 2378
Kosaka, Kiyowo| Seto, Keitaro| Morimoto, Kaichi| Ogino, Shigemi| Nagashima, Hideo| Shimada, Nobuhiro| Ioriya, Tsuneo| Iwahara, Masao| Amako, Takashi| Hino, Masuo| Kawaguchi, Masamitsu| Ishida, Tatsuo|
PP. 2379 - 2384
Yamaoka, Kenji| Kosaka, Kiyowo|
PP. 2385 - 2390
Kosaka, Kiyowo| Shimamura, Tokuichi| Hitomi, Yasushi|
PP. 2409 - 2412
Okamoto, Tadashi| Okano, Takuya| Saito, Tetsuro| Kimura, Ikuro| Tanaka, Motosuke| Yamashita, Miyokichi| Shindo, Tsutomu| Kuninobu, Masuhiro| Tominaga, Hiroshi| Ishida, Toyoshige| Takeda, Toshiteru| Numamoto, Tetsuro| Kotakemori, Yasuo| Nakayama, Akio| Hoen, Sachihiko|
PP. 2611 - 2628