Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume123 issue3 (2011-12-01)
Miyoshi, Kentaroh| Oto, Takahiro| Otani, Shinji| Tanaka, Shin| Harada, Masaaki| Kakishita, Tomokazu| Hori, Shiro| Waki, Naohisa| Yamane, Masaomi| Miyoshi, Shinichiro|
PP. 191 - 195
Satoh, Daisuke| Yagi, Takahito| Sadamori, Hiroshi| Matsuda, Hiroaki| Shinoura, Susumu| Umeda, Yuzo| Yoshida, Ryuichi| Utsumi, Takashi| Fujiwara, Toshiyoshi|
PP. 207 - 211
Satoh, Daisuke| Yagi, Takahito| Sadamori, Hiroshi| Umeda, Yuzo| Fujiwara, Toshiyoshi|
PP. 213 - 216
Nishii, Kazuya| Shigematsu, Terunobu| Fujii, Soichiro| Miyashita, Katsuhiro| Okazaki, Morihiro| Sasaki, Motofumi| Hayakawa, Nobuhiko|
PP. 217 - 219
Taniguchi, Akihiko| Miyahara, Nobuaki| Nakahara, Atsushi| Takata, Saburo| Sakugawa, Ryo| Nagano, Osamu| Tanimoto, Yasushi| Kanehiro, Arihiko| Kiura, Katsuyuki| Ujike, Yoshito| Tanimoto, Mitsune|
PP. 221 - 225
PP. 227 - 230
Morimoto, Yuki| Ozaki, Toshifumi|
PP. 231 - 235
PP. 237 - 238
Kawashima, Rieko| Matsunaga, Hisashi| Sendo, Toshiaki|
PP. 239 - 241
Hiramatsu, Yuji|
PP. 243 - 245
PP. 247 - 248
中務 治重|
PP. 249 - 250