Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume121 issue3 (2009-12-01)
Sano, Kuniaki| Miyaji, Mary| Tsutsui, M. Kimiko| Tsutsui, Ken|
PP. 143 - 147
Ohmori, Iori| Ouchida, Mamoru| Mimaki, Nobuyoshi| Nishiki, Teiichi| Tomizawa, Kazuhito| Matsui, Hideki|
PP. 149 - 156
Fukazawa, Takuya| Matsuoka, Junji| Yamatsuji, Tomoki| Tanaka, Noriaki| Naomoto, Yoshio|
PP. 157 - 162
PP. 163 - 168
Hamano, Ryosuke| Ohtsuka, Shinya| Fujii, Sayaka| Nishie, Manabu| Tokunaga, Naoyuki| Tsunemitsu, Yosuke| Iwakawa, Kazuhide| Inagaki, Masaru| Ohsaki, Toshihide| Iwagaki, Hiromi|
PP. 169 - 171
Ichihara, Eiki| Matsuoka, Junji| Takigawa, Nagio| Matsuzaki, Takashi| Katsui, Kuniaki| Kiura, Katsuyuki| Tanimoto, Mitsune|
PP. 173 - 175
Azuma, Tetsuji| Arioka, Kyoko| Arakawa, Hikaru| Egusa, Masahiko| Kuboki, Takuo| Morita, Manabu|
PP. 183 - 187
Hirao, Ken| Kawamoto, Hirofumi| Yamamoto, Kazuhide|
PP. 195 - 198
Ogawa, Tsuneyoshi| Kawamoto, Hirofumi| Yamamoto, Kazuhide|
PP. 199 - 203
Hiramatsu, Yuji|
PP. 205 - 207
Kuroda, Satoshi| Isozaki, Hideko| Matsunaga, Hisashi| Sendo, Toshiaki|
PP. 209 - 213
Katsui, Kuniaki| Takemoto, Mitsuhiro| Kanazawa, Susumu|
PP. 215 - 218
PP. 227
PP. 229 - 233