Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume102 issue3-4 (1990-04)
Nanikawa, Ryo| Moriya, Fumio| Nakai, Miyoko| Hashimoto, Yoshiaki|
PP. 281 - 285
Hasui, Masahiro| Mukouhara, Naoki| Marutani, Morio| Ohbayashi, Naotsugu| Shraki, Teruo| Uchida, Shinji| Ihara, Keiko| Togawa, Jun-ichiro| Yamanari, Hiroshi| Hina, Kazuyoshi| Kusachi, Shozo| Tsuji, Takao| Mima, Tsutomu| Matsubara, Katashi| Saito, Daiji| Haraoka, Shoichi| Tani, Hideki|
PP. 319 - 323
Okada, Yasushi| Murakami, Tetsuhide H.| Negi, Tetsuro| Fukunishi, Isao| Hori, Yasuo|
PP. 325 - 336