Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume101 issue5-6 (1989-06)
Hina, Kazuyoshi| Ueeda, Masayuki| Uchida, Shinji| Hasui, Masahiro| Mima, Tsutomu| Watanabe, Hirofumi| Saito, Daiji| Tsuji, Takao| Matubara, Katashi| Yoshida, Hidenori| Haraoka, Shoichi| Iwasaki, Kohichiro| Kusachi, Shozo| Kita, Toshimasa|
PP. 487 - 494
PP. 673 - 685