Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume101 issue11-12 (1989-12)
Hayashi, Keiki| Shirasuga, Naoki| Ono, Toshiro| Awai, Michiyasu|
PP. 1009 - 1014
PP. 1037 - 1048
Kuroda, Masahiro| Tanaka, Akio| Yamamoto, Yoshio| Simizu, Mitsuharu| Sato, Nobuo| Joja, Ikuo| Hashimoto, Keiji| Hiraki, Yoshio| Nakada, Hiroyuki| Kibata, Masayoshi|
PP. 1075 - 1079