Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume101 issue1-2 (1989-02)
Kawasaki, Shoji| Mizuta, Akifumi| Kashitani, Naoko| Kuroda, Masahiro| Hiraki, Yoshio| Aono, Kaname| Sato, Jiro| Ogino, Tetsuro| Nakanishi, Takashi|
PP. 1 - 6
Tanabe, Masatada| Tamai, Toyosato| Hino, Ichiroh| Satoh, Katashi| Kojima, Kanji| Ohkawa, Motoomi| Maeba, Takashi| Tanaka, Satoshi|
PP. 7 - 12
Tanabe, Masatada| Mizukawa, Kiichiroh| Hino, Ichiroh| Tamai, Toyosato| Ohkawa, Motoomi| Satoh, Katashi| Seo, Hiroyuki|
PP. 13 - 16
Tanabe, Masatada| Seo, Hiroyuki| Satoh, Katashi| Gouda, Fuminori| Kawasaki, Yukiko| Mizukawa, Kiichiroh| Tamai, Toyosato| Maeda, Masazumi| Nakamura, Kenji|
PP. 17 - 23
Tanabe, Masatada| Hino, Ichiroh| Tamai, Toyosato| Ohkawa, Motoomi| Satoh, Katashi| Mizukawa, Kiichiroh| Kawase, Yoshiroh| Seo, Hiroyuki|
PP. 25 - 29
PP. 31 - 36
Hosokawa, Nobuyuki| Tanabe, Masatada| Ohkawa, Motoomi| Tamai, Toyosato| Kojima, Kanji| Kageyama, Junichi| Tsuuchi, Yasuhiko| Toyama, Yoshihiro| Mori, Yasutane| Yoden, Midori|
PP. 37 - 41
Matsuno, Shinsuke| Kojima, Kanji| Mori, Yasutane| Kageyama, Junichi| Toyama, Yoshihiro| Tsuuchi, Yasuhiko| Yoden, Midori| Ohkawa, Motoomi| Tamai, Toyosato| Tanabe, Masatada|
PP. 43 - 51
Kojima, Kanji| Tsuuchi, Yasuhiko| Matsuno, Shinsuke| Takashima, Hitoshi| Ohkawa, Motoomi| Tamai, Toyosato| Tanabe, Masatada| Oka, Michiko| Andoh, Akio|
PP. 53 - 59
Kawase, Yoshiroh| Satoh, Katashi| Mori, Yasutane| Toyama, Yoshihiro| Sakamoto, Kazuhiro| Mizukawa, Kiichiroh| Takashima, Hitoshi| Tamai, Toyosato| Tanabe, Masatada|
PP. 61 - 64
Tanabe, Masatada| Satoh, Katashi| Kageyama, Junichi| Tsuuchi, Yasuhiko| Toyama, Yoshihiro| Mori, Yasutane| Yoden, Midori| Kawase, Yoshirou| Mizukawa, Kiichiro|
PP. 65 - 69
Kojima, Kanji| Mori, Yasutane| Gohda, Fuminori| Kawasaki, Yukiko| Tamai, Toyosato| Ohkawa, Motoomi| Tanabe, Masatada| Kohmoto, Tomoji| Tanaka, Satoshi| Kobayashi, Shohji|
PP. 71 - 76
Ohkawa, Motoomi| Kojima, Kanji| Kageyama, Junichi| Hino, Ichiroh| Takashima, Hitoshi| Tamai, Toyosato| Tanabe, Masatada| Ohmoto, Takashi| Ueda, Kiyotaka| Mino, Shogo|
PP. 77 - 86
Ohkawa, Motoomi| Kojima, Kanji| Kageyama, Junichi| Hino, Ichiroh| Takashima, Hitoshi| Tamai, Toyosato| Tanabe, Masatada| Ohmoto, Takashi| Ueda, Kiyotaka| Fujiwara, Takashi|
PP. 87 - 96
Kusaka, Yasunori| Tokiwa, Takayoshi| Sato, Jiro| Tsuge, Hiroshi| Hamasaki, Keisuke| Mimura, Hisashi| Orita, Kunzo|
PP. 131 - 139