Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume100 issue7-8 (1988)
Yamamoto, Yoshio| Hiraki, Yoshio| Kaji, Mitumasa| Hayashi, Hidehiro| Noriyasu, Toshiaki| Inoue, Nobuhiro| Mitani, Masahiro| Fujishima, Mamoru| Joja, Ikuo| Hashimmoto, Keiji| Kimoto, Shin| Aono, Kaname|
PP. 743 - 751