Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume100 issue11-12 (1988)
Kawasaki, Yukiko| Tanabe, Masatada| Tamai, Toyosato| Ohkawa, Motoomi| Takashima, Hitoshi| Kojima, Kanji| Satoh, Katashi| Seo, Hiroyuki| Hosokawa, Nobuyuki| Matsuno, Shinsuke| Miyamoto, Tsutomu| Sakamoto, Kazuhiro| Gohda, Fuminori| Hino, Ichiroh| Kawase, Yoshiroh|
PP. 981 - 988
PP. 989 - 995
Satoh, Katashi| Kageyama, Junichi| Toyama, Yoshihiro| Mori, Yasutane| Kawase, Yoshiro| Kojima, Kanji| Mizukawa, Kichiro| Tamai, Toyosato| Tanabe, Masatada| Shirakawa, Yoichi| Uefuji, Tetsuro| Tosaki, Yoko|
PP. 997 - 1001
Satoh, Katashi| Yoden, Midori| Tsuuchi, Yasuhiko| Sakamoto, Kazuhiro| Gouda, Fuminori| Kawase, Yoshiro| Kawasaki, Yukiko| Mizukawa, Kiichiro| Takashima, Hitoshi| Ohkawa, Motoomi| Tanabe, Masatada|
PP. 1003 - 1006
Kawase, Yoshirou| Satoh, Katashi| Mori, Yasutane| Yoden, Midomi| Tsuuchi, Yasuhiko| Takashima, Hitoshi| Mizukawa, Kiichiro| Tamai, Toyosato| Tanabe, Masatada| Nakamura, Kenji| Maeda, Masazumi|
PP. 1017 - 1021
Sakamoto, Kazuhiro| Satoh, Katashi| Kawase, Yoshiroh| Yoden, Midori| Kageyama, Junichi| Gohda, Fuminori| Takashima, Hitoshi| Mizukawa, Kiichiro| Tamai, Toyosato| Tanabe, Masatada| Nanjoh, Satoru| Maeda, Masazumi|
PP. 1023 - 1027
Tanabe, Masatada| Gohda, Fuminori| Yoden, Midori| Sakamoto, Kazuhiro| Miyamoto, Tsutomu| Seo, Hiroyuki| Kawasaki, Yukiko| Ohkawa, Satoshi| Tamai, Toyosato| Yamamoto, Shinya| Tanaka, Satoshi| Kobayashi, Shouji|
PP. 1029 - 1034
Ohkawa, Motoomi| Sakamoto, Kazuhiro| Miyamoto, Tsutomu| Matsuno, Shinsuke| Hosokawa, Nobuyuki| Seo, Hiroyuki| Kojima, Kanji| Satoh, Katashi| Kawasaki, Yukiko| Takashima, Hitoshi| Tamai, Toyosato| Tanabe, Masatada| Nakamura, Kenji|
PP. 1035 - 1043
Tanabe, Masatada| Matsuno, Shinsuke| Tamai, Toyosato| Yamamoto, Mitsutoshi|
PP. 1089 - 1093
Tanabe, Masatada| Miyamoto, Tsutomu| Ohkawa, Motoomi| Tamai, Toyosato| Kawasaki, Yukiko| Ueda, Kiyotaka| Ohmoto, Takashi|
PP. 1101 - 1105
Tanabe, Masatada| Kawase, Yoshiroh| Seo, Hiroyuki| Satoh, Katashi| Hosokawa, Nobuyuki| Miyamoto, Tsutomu| Matsuno, Shinsuke|
PP. 1113 - 1116
Satoh, Katashi| Kageyama, Junichi| Kawase, Yoshiro| Kojima, Kanji| Mizukawa, Kiiciro| Tanabe, Masatada| Ogasawara, Nozomi| Morita, Junji|
PP. 1117 - 1122
Tanabe, Masatada| Satoh, Katashi| Yoden, Midori| Tsuuchi, Yasuhiko| Kawase, Yoshiro| Mizukawa, Kiichiro| Ohkawa, Motoomi| Nanjoh, Satoru| Maeda, Masazumi|
PP. 1123 - 1128
Takashima, Hitoshi| Ohkawa, Motoomi| Kojima, Kanji| Satoh, Katashi| Mizukawa, Kiichiroh| Hino, Ichiroh| Seo, Hiroyuki| Matsunno, Shinsuke| Tamai, Toyosato| Tanabe, Masatada| Mino, Shohgo| Ueda, Kiyotaka| Ohmoto, Takashi|
PP. 1129 - 1136
Hino, Ichiroh| Ohkawa, Motoomi| Kojima, Kanji| Seo, Hiroyuki| Satoh, Katashi| Tamai, Toyosato| Tanabe, Masatada|
PP. 1137 - 1140
Kojima, Kanji| Yoden, Midori| Toyama, Yoshihiro| Kageyama, Junichi| Sakamoto, Kazuhiro| Miyamoto, Tsutomu| Hosokawa, Nobuyuki| Seo, Hiroyuki| Satoh, Katashi| Ohkawa, Motoomi| Tamai, Toyosato| Tanabe, Masatada|
PP. 1141 - 1148
Miyamoto, Tsutomu| Kawasaki, Yukiko| Satoh, Katashi| Tamai, Toyosato| Takashima, Hitoshi| Ohkawa, Motoomi| Yoden, Midori| Tanabe, Masatada| Kawase, Yoshiroh| Mizukawa, Kiichiroh|
PP. 1149 - 1154
Miyamoto, Tsutomu| Kojima, Kanji| Ohkawa, Motoomi| Seo, Hiroyuki| Toyama, Yoshihiro| Kageyama, Junichi| Tsuuchi, Yasuhiko| Mori, Yasutane| Tanabe, Masatada| Hino, Ichiroh|
PP. 1155 - 1160