Minami, Kentaro| Yamaguchi, Yuji| Nozaki, Takahiro| 宇田津 徹朗| 田崎 博之| 吉田生物研究所| Iwasaki, Shiho|